وبگاه شخصی حميد رضا عسگري
حميد رضا عسگري

حميد رضا عسگري

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مدیریت مرتع

پست الكترونيكي: hamidreza(dot)asgari(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 17211
Copyright © 2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان