وبگاه شخصی حميد رضا عسگري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
The importance of soil organic matter: A key to drought-resistant soil and sustainable food production اهميت مواد آلي خاك: كليدي براي ايجاد خاكهاي مقاوم به خشكي و توليد پايدار غذا حميدرضا عسگري Alexander Bot and Jose Benites 1391 انتشارات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 
Carbon sequestration in dry-land soils ترسيب كربن در خاكهاي مناطق خشك حميدرضا عسگري  در حال داوري  


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 17218
Copyright © 2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان