وبگاه شخصی حميد رضا عسگري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: حميد رضا
نام خانوادگي: عسگري
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://asgari.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: hamidreza.asgari@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتريمديريت مناطق بياباني Gent بلژيك 2003-2008 
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
ذانشیار       تخصص اصلی


آشنايي با زبانهاي خارجي : انگليسي


تخصص اصلي :
فرسايش بادي و كنترل آن مديريت مناطق بياباني اصلاح خاكهاي شور كشاورزي حفاظتي
  بازديد : 17214
Copyright © 2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان