وبگاه شخصی حميد رضا عسگري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: احياء بيولوژيك در مناطق خشك و نيمه خشك

خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
كارشناسي ارشد: 1) روشهاي احيا و مديريت پوشش هاي گياهي دست كاشت 2) فرسايش بادي و كنترل آن - 3) مديريت مناطق بياباني
دكتري: كشاورزي، بيابان زايي و بيابان زدايي تخريب اراضي و بيابان زايي


تعداد پايان نامه هاي پايان يافته كارشناسي تحت راهنمايي:21


  بازديد : 17222
Copyright © 2012
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان